Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art.8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

a) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Gaja Skin Estetic usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej gajasalon.pl

b) warunki korzystania oraz zakupu bonów podarunkowych w Gaja Skin Estetic.

c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.gajasalon.pl

Definicje

1. Sprzedawca: Gaja Skin Estetic Beata Zięba ul. Sądecka 10/7 32-700 Bochnia prowadząca działalność gospodarczą pod numerem Nip: 868-157-73-53 REGON: 121428715

2. Dane osobowe: Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ( RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietniab2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L119 z 4.5.2016, dalej: „ Rozporządzenie”).

Rodzaj i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy następujące rodzaje usług elektronicznych:

a) zakup bonów podarunkowych za pośrednictwem strony internetowej gajasalon.pl

1. Klient może dokonać zakupu bonu podarunkowego osobiście w salonie lub za pośrednictwem strony internetowej www.gajasalon.pl, upoważniającego okaziciela do skorzystania z darmowych zabiegów oferowanych w salonie zgodnie z rodzajem posiadanego bonu.

2. W ofercie dostępne są następujące rodzaje bonów podarunkowych:

a) Bony wartościowe, na kwotę określoną na dokumencie bonu podarunkowego.

3. Bony podarunkowe można zakupić na dowolną kwotę, jednak nie mniejszą niż 50zł.

4. Bon podarunkowy nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę, jak również nie ma możliwości zwrotu gotówki z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego bonu, jeśli obdarowana osoba chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu.

6. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego. W uzasadnionych przypadkach okres można wydłużyć tylko po uzgodnieniu z kierownikiem salonu.

7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec salonu GajaDaySpa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

8. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego bonu podarunkowego.

9. W przypadku zakupienia bonu za pośrednictwem strony internetowej www.gajasalon.pl, wymagane jest okazanie wydrukowanego eBonu.

10. Posiadacz bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 14 694 05 99, przez stronę Moment.pl lub osobiście w salonie,

11. Posiadacz może go przekazać innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielem gabinetu,

12. Salon GajaDaySpa nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.

13. Płatności za zakupiony bon można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego TPAY.COM.

14. Bon można wykorzystać tylko na zabiegi kosmetyczne, nie dotyczy medycyny estetycznej i zabiegów laserowych

15. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Warunki techniczne

1. Warunkiem technicznym korzystania ze strony internetowej jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet odpowiedniego oprogramowania ( w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem strony www.gajasalon.pl . Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie strony.

Reklamacje

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do GajaDaySpa przez Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez GajaDaySpa.

2. Klient może złożyć Reklamację: w formie pisemnej na adres salonu lub osobiście w salonie GajaDaySpa

3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.

4. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest Klientowi w postaci papierowej i przekazywana przesyłką pocztową wysyłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.